LIVE Khách hàng sau 10 ngày nâng mũi mấy ngày tháo băng