Live khách nâng mũi bao lâu thì tháo nẹp, tháo băng?